základní-podmínky-epidemie

Stanovení základních provozních podmínek po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu Mateřské školy Kostelní.

 

 • Mateřská škola je v mimořádném režimu, provozní doba se  upravuje od 7,00. do 17,00 hod.

 

 • S ohledem na snížení možnosti kontaktování zákonných zástupců prodlužuje mateřská škola příchod do mateřské školy do 8,15 hod. Pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu zajištění dezinfekce prostor mateřské školy

 

 

 • Před vchodem do jednotlivých tříd je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

 • Doprovod dítěte má povinnost v areálu a budově mateřské školy mít ochranný prostředek dýchacích cest ( nos, ústa)

 

 

 • Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy  podepíše zákonný zástupce dítěte učitelce MŠ  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění současně s prohlášením, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách.Tento dokument je k dispozici na webových stránkách a musí mít aktuální datum.

 

 • Mateřská škola nemá stanovený nejvyšší povolený počet dětí ve třídě. Informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na chybějící učitelky a množství přihlášených dětí do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování tříd a střídání učitelek ve třídách

 

 

 • Informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit tělesnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému stravování

 

 • Přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoliv jinde. V současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID – 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován

 

Předávání dětí

 • Počet osob v šatně je omezen na 2 dospělé osoby a 2 děti, prosím počítejte s časovou prodlevou

 

 • V prostoru šaten je vstup omezen na co nejkratší dobu, při vstupu použijte dezinfekční prostředek

 

 

 • Doprovázející osoba se pohybuje pouze v šatně a vždy v roušce, nevstupuje do třídy

 

 • Zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek pro dítě pro případ ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku ve skříňce.

 

Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě

 

 • Obědy, svačiny nebudou probíhat sebeobslužně

 

 

 • Příbory, jídlo a pití bude vydávat personál mateřské školy

 

 

Pobyt venku

 • Pro pobyt venku využije mateřská škola školní zahradu a veřejné hřiště v Kostelní ulici nad mateřskou školou.

 

 

Hygienická opatření

 

 • Zvýšená frekvence dezinfekce ploch a povrchů ( kliky, zvonky atd. – několikrát denně

 

 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou

 

 

 • Umývárny jsou ve všech třídách vybaveny dávkovači s antibakteriálním mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky

 

 • V šatnách jednotlivých tříd jsou k dispozici nádoby s dezinfekcí pro zákonné zástupce

 

 

 • Do odvolání nebudou děti nosit do mateřské školy hračky, knihy, vlastní potraviny ( cukrovinky, nápoje) a další předměty

 

 • Zaměstnanci mateřské školy používají jednorázové rukavice při výdeji stravy, při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů

 

Školní vzdělávací program

 

 • Je přizpůsoben současné situaci, velkou část dne budou děti trávit venku ( pokud počasí dovolí)

 

 • Zájmové kroužky jsou zatím pozastaveny.

 

 

 

 

 

Odpolední odpočinek

 

 • Odpočinek bude probíhat ve vyvětrané místnosti

 

 • Mezi lehátky se budeme snažit zajistit dostatečný rozestup

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

 • Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání budou v případě karantény omluveny a bude jim poskytnuto vzdělávání na dálku.

 

V Praze dne : 31.8.2020

 

S účinností od :  1.9.2020

You may create for me personally

I’m ever searching for men and women who may compose for me in a very clear, accurate and effective method. As far as I am worried, I will never utilize any translation applications to automatically produce any interpreted document which is something like as good as my own. I will need personal statement help in order to learn it – and I have to be able to interpret it in the way that my indigenous terminology gets me wish to.

Napsat komentář