Vítáme Vás na stránkách MŠ Kostelní 37/7, Praha 7

Naše mateřská škola je školou finského typu, postavená v roce 1979 v Letenských sadech. Prostorové možnosti jsou dobrým zázemím pro veškeré výchovně vzdělávací aktivity. Každá třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky. Všem dětem je k dispozici jídelna, tělocvična a sauna. K mateřské škole patří i prostorná zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovišti. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávací programu s názvem „Přijďte se k nám schovat“..

Mateřská škola MŠ Kostelní je uzavřena od 17.2.2021 do 26.2.2021 z důvodu karantény zaměstnanců školní kuchyně.

Vážení rodiče, ze závažných organizačních důvodů - karanténa zaměstnanců školní kuchyně, je mateřská škola MŠ Kostelní od 17.2.2021 do 26.2.2021 uzavřena. Tento postup byl projednán se zřizovatelem školy. Za způsobené komplikace se omlouváme. MŠ Kostelní.

Virtuální prohlídka MŠ Kostelní 1.12.2020 + Otevření během Vánočních prázdnin.

Pokud máte zájem o prohlídku naší MŠ Kostelní v tomto odkazu můžete virtuálně projít naše prostory. V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN / 23.12.2020 – 3.1.2021 / BUDE NAŠE MŠ UZAVŘENA.

Školni řád 2020

DODATEK č.2 ke Školnímu řádu Mateřské školy Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7 ze dne 31.8.2016 ve znění dodatku.1 ze dne 2.1.2017, kterým se zároveň vydává plné znění Školního řádu

Registrace e-mailové adresy rodičů dětí MŠ Kostelní pro komunikaci se SRPŠ.

Registrace e-mailové adresy rodičů dětí MŠ Kostelní pro komunikaci se SRPŠ.

Důležité informace pro rodiče + GDPR

•dny otevřených dveří •zápis do školky + dokumenty ke stažení •poprvé v MŠ + Adaptační plán •platby školného •školní řád •ŠVP •zpráva ČŠI •GDPR – kontakt pro MŠ Kostelní

Jídelní lístek MŠ Kostelní

Na základě požadavku rodičů, si zde můžete prohlédnout aktální jídelní lístek pro MŠ Kostelní.

SRPŠ - info Sdružení Rodičů a Přátel Školky

V Lednu 2021 ve školce vybíráme příspěvek 500,- Kč na SRPŠ - v hotovosti vybírají paní učitelky ve třídách.

Stanovení základních provozních podmínek po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu Mateřské školy Kostelní.

Stanovení základních provozních podmínek po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu Mateřské školy Kostelní. • Mateřská škola je v mimořádném režimu, provozní doba se upravuje od 7,00. do 17,00 hod. • S ohledem na snížení možnosti kontaktování zákonných zástupců prodlužuje mateřská škola příchod do mateřské školy do 8,15 hod. Pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu zajištění dezinfekce prostor mateřské školy • Před vchodem do jednotlivých tříd je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními • Doprovod dítěte má povinnost v areálu a budově mateřské školy mít ochranný prostředek dýchacích cest ( nos, ústa) • Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy podepíše zákonný zástupce dítěte učitelce MŠ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění současně s prohlášením, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách.Tento dokument je k dispozici na webových stránkách a musí mít aktuální datum. • Mateřská škola nemá stanovený nejvyšší povolený počet dětí ve třídě. Informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na chybějící učitelky a množství přihlášených dětí do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování tříd a střídání učitelek ve třídách • Informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit tělesnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému stravování • Přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoliv jinde. V současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID – 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován Předávání dětí • Počet osob v šatně je omezen na 2 dospělé osoby a 2 děti, prosím počítejte s časovou prodlevou • V prostoru šaten je vstup omezen na co nejkratší dobu, při vstupu použijte dezinfekční prostředek • Doprovázející osoba se pohybuje pouze v šatně a vždy v roušce, nevstupuje do třídy • Zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek pro dítě pro případ ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku ve skříňce. Školní stravování • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě • Obědy, svačiny nebudou probíhat sebeobslužně • Příbory, jídlo a pití bude vydávat personál mateřské školy Pobyt venku • Pro pobyt venku využije mateřská škola školní zahradu a veřejné hřiště v Kostelní ulici nad mateřskou školou. Hygienická opatření • Zvýšená frekvence dezinfekce ploch a povrchů ( kliky, zvonky atd. – několikrát denně • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou • Umývárny jsou ve všech třídách vybaveny dávkovači s antibakteriálním mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky • V šatnách jednotlivých tříd jsou k dispozici nádoby s dezinfekcí pro zákonné zástupce • Do odvolání nebudou děti nosit do mateřské školy hračky, knihy, vlastní potraviny ( cukrovinky, nápoje) a další předměty • Zaměstnanci mateřské školy používají jednorázové rukavice při výdeji stravy, při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů Školní vzdělávací program • Je přizpůsoben současné situaci, velkou část dne budou děti trávit venku ( pokud počasí dovolí) • Zájmové kroužky jsou zatím pozastaveny. Odpolední odpočinek • Odpočinek bude probíhat ve vyvětrané místnosti • Mezi lehátky se budeme snažit zajistit dostatečný rozestup Povinné předškolní vzdělávání • Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání budou v případě karantény omluveny a bude jim poskytnuto vzdělávání na dálku. V Praze dne : 31.8.2020 S účinností od : 1.9.2020

Naše školka

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II pro MŠ Kostelní Praha“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015154, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 517.560,- Kč.