Vítáme Vás na stránkách MŠ Kostelní 37/7, Praha 7

Naše mateřská škola je školou finského typu, postavená v roce 1979 v Letenských sadech. Prostorové možnosti jsou dobrým zázemím pro veškeré výchovně vzdělávací aktivity. Každá třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky. Všem dětem je k dispozici jídelna, tělocvična a sauna. K mateřské škole patří i prostorná zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovišti. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávací programu s názvem „Přijďte se k nám schovat“..

Prázdninový provoz MŠ Kostelní v létě 2021 - informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021 – informace Vážení rodiče, v letošním školním roce se prázdninový provoz uskuteční v termínu od 1.července do 2. července a od 12. července do 23. července 2021. Platby : Dle zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, školním, středním odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) trvá školní rok od 1.9. do 31.8. daného roku. Po tuto dobu je nutné hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den. Výše úplaty je upravena podle počtu dnů provozu mateřské školy (vyhl. č.14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Předpis školného na prázdniny : Červenec : 425,- Kč Srpen : 0 Začátek školního roku 2021/2022 je stanoven na 1.9.2021.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kostelní si vyzvedněte ve dnech : 8.6.2021 od 9,00 do 13,00 hod. v ředitelně 9.6.2021 od 9,00 do 15,00 hod. v ředitelně Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční dne 17.6.2021 od 16,00 hod. v jídelně mateřské školy.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Elektronický předzápis bude probíhat v termínu od 12.4. do 25.4.2021. Řádný zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22 se uskuteční ve dnech 4. a 5.5.2021. Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronický předzápis na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu a předzapsat se do ní: http://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-kostelni Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout: tisk vyplněné žádosti tisk evidenčního listu tisk kritérií k přijímacímu řízení

Registrace e-mailové adresy rodičů dětí MŠ Kostelní pro komunikaci se SRPŠ.

Registrace e-mailové adresy rodičů dětí MŠ Kostelní pro komunikaci se SRPŠ.

Důležité informace pro rodiče + GDPR

•dny otevřených dveří •zápis do školky + dokumenty ke stažení •poprvé v MŠ + Adaptační plán •platby školného •školní řád •ŠVP •zpráva ČŠI •GDPR – kontakt pro MŠ Kostelní

Virtuální prohlídka MŠ Kostelní.

Pokud máte zájem o prohlídku naší MŠ Kostelní v tomto odkazu můžete virtuálně projít naše prostory.

SRPŠ - info Sdružení Rodičů a Přátel Školky

V druhém pololetí š.r. 2020/2021 ve školce vybíráme příspěvek 500,- Kč na SRPŠ - v hotovosti vybírají paní učitelky ve třídách.

Stanovení základních provozních podmínek po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu Mateřské školy Kostelní.

Stanovení základních provozních podmínek po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu Mateřské školy Kostelní. • Mateřská škola je v mimořádném režimu, provozní doba se upravuje od 7,00. do 17,00 hod. • S ohledem na snížení možnosti kontaktování zákonných zástupců prodlužuje mateřská škola příchod do mateřské školy do 8,15 hod. Pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu zajištění dezinfekce prostor mateřské školy • Před vchodem do jednotlivých tříd je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními • Doprovod dítěte má povinnost v areálu a budově mateřské školy mít ochranný prostředek dýchacích cest ( nos, ústa) • Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy podepíše zákonný zástupce dítěte učitelce MŠ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění současně s prohlášením, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách.Tento dokument je k dispozici na webových stránkách a musí mít aktuální datum. • Mateřská škola nemá stanovený nejvyšší povolený počet dětí ve třídě. Informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na chybějící učitelky a množství přihlášených dětí do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování tříd a střídání učitelek ve třídách • Informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit tělesnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému stravování • Přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoliv jinde. V současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID – 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován Předávání dětí • Počet osob v šatně je omezen na 2 dospělé osoby a 2 děti, prosím počítejte s časovou prodlevou • V prostoru šaten je vstup omezen na co nejkratší dobu, při vstupu použijte dezinfekční prostředek • Doprovázející osoba se pohybuje pouze v šatně a vždy v roušce, nevstupuje do třídy • Zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek pro dítě pro případ ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku ve skříňce. Školní stravování • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě • Obědy, svačiny nebudou probíhat sebeobslužně • Příbory, jídlo a pití bude vydávat personál mateřské školy Pobyt venku • Pro pobyt venku využije mateřská škola školní zahradu a veřejné hřiště v Kostelní ulici nad mateřskou školou. Hygienická opatření • Zvýšená frekvence dezinfekce ploch a povrchů ( kliky, zvonky atd. – několikrát denně • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou • Umývárny jsou ve všech třídách vybaveny dávkovači s antibakteriálním mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky • V šatnách jednotlivých tříd jsou k dispozici nádoby s dezinfekcí pro zákonné zástupce • Do odvolání nebudou děti nosit do mateřské školy hračky, knihy, vlastní potraviny ( cukrovinky, nápoje) a další předměty • Zaměstnanci mateřské školy používají jednorázové rukavice při výdeji stravy, při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů Školní vzdělávací program • Je přizpůsoben současné situaci, velkou část dne budou děti trávit venku ( pokud počasí dovolí) • Zájmové kroužky jsou zatím pozastaveny. Odpolední odpočinek • Odpočinek bude probíhat ve vyvětrané místnosti • Mezi lehátky se budeme snažit zajistit dostatečný rozestup Povinné předškolní vzdělávání • Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání budou v případě karantény omluveny a bude jim poskytnuto vzdělávání na dálku. V Praze dne : 31.8.2020 S účinností od : 1.9.2020

Školni řád 2020

DODATEK č.2 ke Školnímu řádu Mateřské školy Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7 ze dne 31.8.2016 ve znění dodatku.1 ze dne 2.1.2017, kterým se zároveň vydává plné znění Školního řádu

Naše školka

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II pro MŠ Kostelní Praha“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015154, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 517.560,- Kč.