Řád mateřské školy Kostelní

DODATEK č.2

ke Školnímu řádu Mateřské školy Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7 ze dne 31.8.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.1.2017, kterým se zároveň vydává úplné znění Školního řádu

 

 

Školní řád

 

Mateřské školy Kostelní, Kostelní 37/7 v Praze 7

(dále jen „mateřská škola“)

 

Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let, nejdříve však pro děti od dvou let, s celodenním provozem. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 7.

 

 

I.

 

Cíl předškolního vzdělávání

 

 1. Cílem předškolního vzdělání (§ 33, zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 1. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání

vydaného MŠMT č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005 a jeho pozdějších platných úprav.

 

 1. Základní cíle školního vzdělávacího programu :
 1. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

 

 

II.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 1. Zákonní zástupci dětí mají právo:
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, mají právo si vyžádat konzultaci s pedagogem nebo ředitelkou školy po předchozí domluvě

 

 • volit a být voleni do Rodičovské rady v rámci členství Spolku rodičů při mateřské škole Kostelní 37/7,

 

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte předškolního vzdělávání

 

 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání dítěte,

 

 • spolurozhodovat při řešení problémů, navrhovat doplňování programu mateřské školy

 

 • stížnosti, oznámení a připomínky mohou podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům

 

 • přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě, mateřská škola je „otevřena“ pro rodiče po celou dobu svého provozu.

 

 1. Zákonní zástupci jsou povinni:
 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy pravidelně (§22 odst.3 písm a zákona), zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené,

 

 • po ukončení infekčního onemocnění ( průjem, zánět spojivek, pl.neštovice, spála atd.) přinést potvrzení od ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu dítěte

 

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání,

 

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem,

 

 • oznamovat škole podle § 28 odst. 2 a 3 zákona všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení)

 

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy

 

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

 1. Děti mají právo :
 • na předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v článku I. tohoto školního řádu,

zaručující optimální rozvoj osobnosti a jejich schopností a dovedností

 

 • na zajištění služeb poskytovaných školskými zařízeními v rozsahu stanoveném

ve školském zákoně a vyhlášce č.107/2005Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na ochranu zdraví a bezpečí

 

 

 1. Povinnosti dětí:

 

 • děti dodržují a respektují pravidla, která si ve třídě stanoví na začátku školního

roku, uvědomují si, že za sebe i své jednání odpovídají a nesou případné důsledky

 

 • děti se podřizují v nezbytné míře omezení vyplývající z nutnosti dodržovat

v mateřské škole potřebný řád

 

 • děti se řídí pokyny učitelek i dalších oprávněných osob

 

 • děti se učí samostatně rozhodovat o činnostech a hrách, organizovat je, řídit,vyhodnocovat

 

 

III.

 

Ostatní činnosti mateřské školy

 1. Zájmové kroužky

Mateřská škola zřizuje tyto zájmové kroužky: seznamování s angličtinou, výtvarný kroužek, keramika, hudebně pohybový ( Kuřátka), Pražánek – seznamování s památkami Prahy, taneční kroužek

 

 1. Zotavovací pobyty, školní výlety

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

 1. Spolek rodičů, přátel dětí a školy

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, Rodičovskou radou Spolku a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzájemného výchovně vzdělávacího působení.

 

IV.

 

Příjímání dětí do mateřské školy

 

 1. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1. Září příslušného školního roku, který vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základ uvedených stanovených kritérií:
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 zákona, zpravidla ve věku od tří do šesti let, nejdříve však od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§ 4 a 5 školského zákona)

 

 • při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci),

 

 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie,

 

 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, ani jejich rodinní příslušníci, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany

 

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 1.května do 31.května.Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém.

 

 • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst.3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

 • přijímání dětí se řídí „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, stanovenými ředitelkou mateřské školy ze dne 24.3.2011, č.j. 9/2011.

 

 • k přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, případně registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

 1. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné

místo.

 

 1. Zkušební doba

 

Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy, k ověření jeho schopností přizpůsobit

se  podmínkám mateřské školy, je tříměsíční a stanovuje ji ředitelka školy individuálně

konkrétnímu dítěti.

 

 1. Speciální vzdělávací potřeby dětí

 

         Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná

specializovaná pedagogická podpora dle možnosti školy.

 

 1. Předčasné ukončení předškolního vzdělávání

 

         Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému

zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 

 1. a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání

po dobu delší než dva týdny,

 

 1. b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské

školy,

 1. c) ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař

nebo školské poradenské zařízení,

 

 1. d) zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání

v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne

s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

V.

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu ( dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 6. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem (individuální vzdělávání, přípravná třída, zahraniční škola na území ČR),je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

 

 

 1. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

VI.

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 1. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 

 1. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 

 1. období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 

 

 1. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

 1. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3 do 4. Měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 1. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

 

 

 1. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 

VII.

 

Provoz mateřské školy

 

 1. Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7,00 hod. do 17,00 hod.

 

 1. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8,15 hod. Pozdější příchod dítěte je z bezpečnostních a organizačních důvodů možný jen na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.

 

 1. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno: od 12.00 hod. do 12,30 hod. ve třídách Veverek, Sluníček a Berušek od 12.30 do 13,00 hod. ve třídách Koťat, Motýlků a Rybiček. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 15,00 hod. do 16,00 hod. ve třídě Koťat a Motýlků, od 15,00 do 16,15 hod. ve třídě Sluníček a Berušek. Provoz do 17,00 hod. je zajištěn ve třídě Veverek a Rybiček. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček. Při odpoledním provozu je třeba vyzvedávat děti nejpozději v 17,00 hod. V případě, že se rodič ev. jiná osoba vyzvedávající dítě předem telefonicky nedomluví na pozdějším vyzvednutí dítěte než v 17,00 hod (apř. dopravní situace, nenadálá rodinná událost), dochází tím k porušení školního řádu a pokud se bude tato situace opakovat více než 5 krát za pololetí, má ředitelka právo, po předchozím upozornění, rozhodnout o vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

 

 1. Mateřská škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

 1. Provoz mateřské školy bude vždy přerušen v červenci a srpnu nejméně na čtyři týdny- termín bude upřesněn.

 

Rozsah přerušení bude oznámen ředitelkou školy dva měsíce předem na nástěnkách v jednotlivých třídách. Zároveň budou zveřejněny informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu školy.

 

 1. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem

omezit nebo přerušit i v jiném období, než stanoveném v odstavci 5. Informaci zveřejní

ředitelka na nástěnce v jednotlivých třídách neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

VIII.

 

Stravování dětí

 

 1. Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se

zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě je-li v době podávání jídla přítomno

v mateřské škole se stravovalo vždy.

 

 1. Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním

stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. Mateřská škola nemá podmínky pro poskytování dietní stravy.

 

 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely výše uvedené vyhlášky

považuje za pobyt ve škole.

 

 1. Úplata za školní stravování

 

Úplata za školní stravování se řídí výší finančního normativu. Finanční normativ platný

od 1.9.2017  je 38,- Kč za celodenní stravování dítěte od 3 do 6ti let a 40,- Kč za

celodenní stravování dítěte od 7 let.

 

 1. Úplata za školní stravování je splatná na běžný účet mateřské školy 178849626/0300,

do 15. každého měsíce. Záloha na stravování ve výši 798,- Kč bude vyúčtována k 30.6. kalendářního roku.

 

                                                                   IX.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst.2 zákona

č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2017/18 je 715,- Kč měsíčně.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná dne 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující na běžný účet mateřské školy 178849116/0300.

 

 1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (ve školním roce kdy dovrší 6ti let) se podle novely školského zákona poskytuje bezúplatně.

 

 

 

 1. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží.

 

 

 

 

 

 

X.

 

Osvobození od úplaty

 

 1. Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů), zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 1 odst.  Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

 1. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou

osobou uvedenou v odstavci 1, žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní

měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 1, nenastane splatnost úplaty dříve, než dnem,

kdy ředitelka o žádosti rozhodne

 

 

 

XI.

 

Podmínky pro omlouvání dětí jejich zákonnými zástupci

 

 1. V případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, je zákonný zástupce povinen omluvit tuto nepřítomnost do dvou dnů od jejího zahájení osobně, elektronicky nebo telefonicky na ředitelkou určenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 2. V případě nepřítomnosti dítěte, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let a jehož docházka do mateřské školy je v souladu s § 34 školského zákona od 1.1.2017 povinná, je ředitelka oprávněna vyžadovat od zákonných zástupců, aby doložili nepřítomnost dítěte odpovídajícím způsobem.

 

XII.

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 

 1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

 1. Pokud zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené provozní doby mateřské školy (viz čl. VII. výše), příslušný pedagogický pracovník:
 • se nejprve pokusí telefonicky kontaktovat zákonného zástupce
 • informuje ředitelku mateřské školy
 • pokud nebudou zákonní zástupci telefonicky dostupní, je povinnost ředitelky školy přivolat Policii ČR, která celou situaci vyhodnotí a podnikne další potřebné kroky.

 

 1. Vstup do mateřské školy je zajištěn bezpečnostními zvonky s kamerovým systémem. Pro bezpečnost dětí je důležité, aby zákonní zástupci a jimi pověřené osoby vstupovali do budovy jednotlivě a nevpouštěli s sebou cizí neznámé osoby. Branky na školní zahradu budou od 9,00 do 12,00 hod. a dále od 13,00 do 15,00 hod uzamčené.

 

 1. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí z běžné třídy nebo 12 dětí ze třídy, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

 1. Při zvýšeném počtu dětí podle odstavce 3, nebo při specifických činnostech ( např. tematických vycházkách, návštěvách divadel, výletech apod.) určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného pracovníka školy.

 

 1. Učitelky ve třídách průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování ve třídě i při pobytu venku, při sportu a zacházení s předměty, nářadím, náčiním a sportovními pomůckami apod. Průběžně je seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

 

 1. Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci mateřské školy povinni okamžitě poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku mateřské školy, zástupkyni ředitelky a zákonného zástupce postiženého dítěte.

 

 1. Každý úraz je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 64/2005 Sb., O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů“ ve znění pozdějších předpisů, zaznamenán do Knihy úrazů. Záznam o úrazu vyhotovuje mateřská škola jde-li o úraz, jehož důsledkem vznikla nepřítomnost dítěte v mateřské škole zasahující alespoň     do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Na žádost zákonného zástupce dítěte nebo orgánů uvedených v § 4 vyhlášky, vyhotoví škola záznam i o úrazu, u kterého nevznikla nepřítomnost dítěte ve škole.

 

 1. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění. Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

 

10 Mateřské škole v souladu s právními předpisy je dáno nejen právo, ale také povinnost odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci.

 

 1. Pokud musí dítě pravidelně užívat léky (v případě, že by hrozila vážná újma na zdraví) i v době pobytu v mateřské škole, budou mu podávány pedagogickými pracovníky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte včetně podrobných informací o nezbytném postupu při jejich podávání od ošetřujícího lékaře či specialisty. V ostatních případech nebudou dětem jakékoliv léky v mateřské škole podávány.

 

 

XIII.

 

Péče o majetek mateřské školy

 

 1. Osobní věci dětí jsou uloženy ve skříňkách v šatně, pyžamo ve skříni s lůžkovinami, vše označené značkou dítěte. Doporučujeme všechny věci dětí podepsat.

 

 1. Povinnost všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek mateřské školy.

 

 1. Užívání školní zahrady jinými osobami nežli mateřskou školou není dovoleno.

 

 

XIV.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (televize, počítače, video), patologického hráčství (gamblerství),vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 1. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí budou provádět pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

 1. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

 

 

XV.

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinný od 1.9.2017.

 

 1. Změny a dodatky školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím účinnosti budou s nimi seznámeni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen se prokazatelným způsobem seznámit s řádem mateřské školy na třídní schůzce rodičů, při pozdějším nástupu dítěte do mateřské školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu.

V Praze dne: 1.9.2017

 

Hana Hamšíková

ředitelka mateřské školy